Sunday, July 19, 2009

ދިވެހިންގެ ފުރަތަމަ ޗާޗް

source: www.splash.net.au މި ފޮޓޯ އަކީ ހަމަ އެކަނި ކުރިމަގުގެ މިސާލެކެވަ
އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އީސާ އަލްމަސީހު ދުނިޔޭގައި މިއަދުވެސް ދިރިހުންނެވިކަން ތަޖްރިބާކޮށް ޤަބޫލްކުރާބަޔަކީމެވެ. އެކަލޭގެފާނުން ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފާފަތަށް އަފޫކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އެކަލޭގެފާނުން އަޅުގަނޑުމެން ދިރި އުޅޭ ގޮތް ބައްލަވައެވެ. އެކަލޭގެ ފާނުން އަޅުގަނޑު މެންގެ ހިތްތައް ބަދަލް ކުރައްވައި ސުވަރުގެ ވަނުމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައި ވެއެވެ.

އަޅުގަޑުމެންގެ އެދުމަކީ ތިޔަބޭފުޅާއަށް ވެސް އީސާ އަލްމަސީހުއާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދާ ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދިނުމެވެ. އޭރުން އެކަލޭގެފާނު މެދުވެރިކޮށް މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާ ތިޔަބޭފުޅާ އާއި ދެމެދު ބޭއްވެންއޮތް ފުރިހަމަ ގުޅުން ގާއިމުވެ އަދި އީސާގެފާނަށް އީމާންވާ އެހެން މީހުއްނާއިއެކު ތިޔަބޭފުޅާގެ ތަޖުރިބާތަށް ހިއްސާ ކުރެވޭނެ މަގު ވެސް ތަނަވަސްވާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑު މެންގެ މެދުގައި ސިޔާސީ ކަންކަމާ މެދު އެއްވެސް ސައުގުވެރިކަމެއް ނެތެވެ. އަދި ދާހިލީ އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ގެ ތެރެއަށް ވަންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެށްނީ އެކީއެކުގައި އަކުރުން އަކުރަށް އިންސާނީ ޙައްޤު ތަކާ ބެހޭ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މުވާހަދާ ޤަބޫލް ކުރާ ބަޔަކީމެވެ. އަދި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އޮޅުވާލުމަކަށް ދެކޮޅުހަދާ، ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާގެ ރިޝްވަތާ އަދި މަކަރު ހެދުމަށް ދެކޮޅު ހަދާބަޔަކީމެވެ.ސީދާ ހިތުން ބައްލަވާނޯޓް: މަތީގައިވާ ފޮޓޯއަކީ ހަމައެކަނި ކުރިމަގުގެ މިސާލެކެވެ

15 comments:

 1. Anonymous2:01 PM

  Cool. Love that pic. It'll get the fundies' beards into so many knots, no amount of muawwidhathains will untie them.

  ReplyDelete
 2. Anonymous5:09 PM

  ކަލޭމެންގެ އަމާގެ ދެފައި ދޭތެރޭ ޗާރޗު އެޅޭނީ. ކޮޅުނުވާ ފާދިރީން ޖެހޭނީ ހަލަހަލާ ފިރިހެން ކުޅި ކުޅެން ތިބެން.

  ReplyDelete
 3. Anonymous5:19 PM

  Anonymous, why do you resort to such language when Allah has commanded that you give dawah in beautiful language? (16:125)

  ReplyDelete
 4. Anonymous6:03 PM

  you cant do it in maldives
  you motherfucker

  ReplyDelete
 5. Ibn Khattab7:38 PM

  Anonymous; Yes the current laws prohibit them from doing it, which is why we need to change them.
  And how do you know s/he is a motherfucker? Do you have any evidence that s/he fucked his/her mother? Sharially speaking, have you witnessed his glans penetrate his mother's vagina? If the author is a woman, have you seen her penetrate her mother in any way that would constitute 'fucking' by Shariah law? As Muslims we have to judge based on evidence from the Quran and Sunnah. Please bring such proofs/references next time you make a claim. And refrain from bad language as Allah loves those who control their tongue. For the Prophet had guaranteed Paradise to anyone who could control what's between his lips and what's between his thighs.

  Yours,
  Ibn
  Lover of Evidence.

  ReplyDelete
 6. Anonymous7:47 PM

  I will attend church with my wife and children to worship Jesus Christ.

  ReplyDelete
 7. Welcome Ibn
  Our interest is independant debate
  Please contribute your thoughts
  You are most welcome to comment here

  ReplyDelete
 8. Ibn Kattab, you say -
  "As Muslims we have to judge based on evidence from the Quran and Sunnah"

  What do you mean by "Sunnah"?

  ReplyDelete
 9. Hudhaa (Maldivian student in Lanka)8:04 PM

  I have visited the Seedhaa Hithun Christian web site. I am now a Christian as a result. I went to a church here in Colombo and converted today. It is very nice to worship Jesus Christ.

  ReplyDelete
 10. Anonymous4:45 AM

  Sunnah is what ever the imam wants it to be...usually a prostrated woman prepared for penetration according to the Will of Allah

  ReplyDelete
 11. Anonymous2:47 AM

  and young boys?

  ReplyDelete
 12. Anonymous3:58 AM

  If they allowed freedom of faith in Maldives, the majority will soon be Christian. Muslims will become a fringe cult of backward men with beards and ankle length trousers who treat their women like donkeys.

  ReplyDelete
 13. Anonymous6:38 PM

  Hello, just wanted to tell you, I enjoyed this article.

  It was helpful. Keep on posting!
  my web page: transfer news arsenal sky sports

  ReplyDelete
 14. Anonymous6:41 PM

  Incredible points. Sound arguments. Keep up the great effort.
  Also visit my homepage ; football news articles

  ReplyDelete
 15. Anonymous9:35 PM

  Go to hell soneof a bitches

  ReplyDelete